Tất cả các loại văn bản
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
162 văn bản / 5 trang.
25/10/201637/2016/TT-BYTThông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
20/10/201692/NQ-CP Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 20/10/2016 của Chính phủ về ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia.
19/10/201645/2016/QĐ-TTgQuyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
17/10/201643/2016/QĐ-TTgQuyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
17/10/20162230/2016/QĐ-CTNQuyết định 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về việc đặc xá năm 2016
17/10/2016151/2016/TT-BTCThông tư 151/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
17/10/20161980/QĐ-TTgQuyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
14/10/2016149/2016/TT-BTCThông tư 149/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia
14/10/20161979/QĐ-TTgQuyết định 1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030
14/10/20161978/QĐ-TTgQuyết định 1978/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Danh mục và mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên
14/10/20161977/QĐ-TTgQuyết định 1977/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên
14/10/2016143/2016/NĐ-CPNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
13/10/20161969/QĐ-TTgQuyết định 1969/QĐ-TTg ngày 13/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới
13/10/2016 23/2016/TT-BGDĐTThông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
12/10/201629/2016/TT-NHNNThông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
12/10/2016533/QĐ-UBDTQuyết định 533/QĐ-UBDT ngày 12/10/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", đặt hàng để đưa ra tuyển chọn
11/10/20161936/QĐ-TTgQuyết định 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
10/10/2016141/2016/NĐ-CPNghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
10/10/2016140/2016/NĐ-CPNghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
10/10/201641/2016/QĐ-TTgQuyết định 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/201642/2016/QĐ-TTgQuyết định 42/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ-TTg ngày 23/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội
10/10/20161934/QĐ-TTgQuyết định 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
10/10/201689/NQ-CPNghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016.
07/10/20161931/QĐ-TTgQuyết định 1931/QĐ-TTg ngày 07/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
07/10/201688/NQLT/CP- ĐCTUBTWMTTQVNNghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
06/10/20161925/QĐ-TTgQuyết định 1925/QĐ-TTg ngày 06/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
05/10/20163993/QĐ-BCTQuyết định 3993/QĐ-BCT ngày 05/10/2016 của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá
05/10/20161916/QĐ-TTgQuyết định 1916/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
05/10/20161920/QĐ-TTgQuyết định 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
05/10/201629/CT-TTgChỉ thị 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định
05/10/201628/2016/TT-NHNNThông tư 28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2014/TT-NHNN ngày 14/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
05/10/201631/2016/TT-BNNPTNT Thông tư sô 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
04/10/20161915/QĐ-TTgQuyết định 1915/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
04/10/20161899/QĐ-TTgQuyết định 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
04/10/20161900/QĐ-TTgQuyết định 1900/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng