Chi tiết văn bản số: 25/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/03/2017
Trích dẫn: Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản