Chi tiết văn bản số: 45/KTNN-PC
Tên văn bản: Công văn số 45/KTNN-PC ngày 12/01/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện trả lời kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về báo cáo kiểm toán theo Quyết định số 03/2016/QĐ-KTNN ngày 29/7/2016 của Tổng KTNN ban hành Quy định giải quyết khiếu n
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Số/Ký hiệu: 45/KTNN-PC
Ngày ban hành: 12/01/2017
Trích dẫn: Công văn số 45/KTNN-PC ngày 12/01/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện trả lời kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về báo cáo kiểm toán theo Quyết định số 03/2016/QĐ-KTNN ngày 29/7/2016 của Tổng KTNN ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản