Chi tiết văn bản số: 29/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chứng khoán
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 29/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 12/04/2017
Trích dẫn: Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản