Chi tiết văn bản số: 09/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Định mức kỹ thuật
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 09/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 06/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản