Chi tiết văn bản số: 24/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp, phê d
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Giao thông vận tải
Hàng hải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 24/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 28/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản