Chi tiết văn bản số: 33/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 33/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 28/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản