Chi tiết văn bản số: 34/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
NSNN
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 34/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 05/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản