Chi tiết văn bản số: 1766/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1766/QĐ-KTNN ngày 24/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1766/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 24/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1766/QĐ-KTNN ngày 24/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản