Chi tiết văn bản số: 35/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Định mức kỹ thuật
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 35/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 04/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản