Chi tiết văn bản số: 01 /2016/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 01 /2016/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 20/06/2016
Trích dẫn: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản