Chi tiết văn bản số: 1886/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1886/QĐ-KTNN ngày 22/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1886/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 22/11/2016
Trích dẫn: Quyết định số 1886/QĐ-KTNN ngày 22/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản