Chi tiết văn bản số: 01/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Quản lý, điều hành
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 01/NQ-CP
Ngày ban hành: 01/01/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản