Chi tiết văn bản số: 21/2016/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị và điện tử.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Công nghệ thông tin
Định mức kỹ thuật
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 21/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 15/11/2016
Trích dẫn: Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị và điện tử.
Người ký: Trần Việt Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản