Chi tiết văn bản số: 19-2017/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
DNNN
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 19-2017/NQ-CP
Ngày ban hành: 06/02/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản