Chi tiết văn bản số: 17/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 17/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/02/2017
Trích dẫn: Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản