Chi tiết văn bản số: 41/2016/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin truyền thông về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/N
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 41/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 26/12/2016
Trích dẫn: Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin truyền thông về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản