Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-BTP
Ngày ban hành: 23/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
Người ký: Lê Thành Long
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản