Chi tiết văn bản số: 04/2017/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/05/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Khoa học - Công nghệ
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 22/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/05/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Người ký: Trần Việt Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản