Chi tiết văn bản số: 49/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 49/NQ-CP
Ngày ban hành: 13/06/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản