Chi tiết văn bản số: 36/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 36/2017/TT-BYT ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 36/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 11/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 36/2017/TT-BYT ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.
Người ký: Trương Quốc Cường
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản