Chi tiết văn bản số: 1357/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Quản lý, điều hành
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1357/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/09/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản