Chi tiết văn bản số: 31/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tài nguyên và Môi trường
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 31/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 27/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Người ký: Võ Tuấn Nhân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản