Chi tiết văn bản số: 18/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục ti
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 18/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 09/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Trần Thanh Nam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản