Chi tiết văn bản số: 29/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Tài nguyên và Môi trường
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 29/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 11/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Người ký: Võ Tuấn Nhân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản