Chi tiết văn bản số: 116/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chứng khoán
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 116/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 25/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản