Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-VPCP
Tên văn bản: Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-VPCP
Ngày ban hành: 31/10/2017
Trích dẫn: Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Người ký: Mai Tiến Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản