Chi tiết văn bản số: 28/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư 28/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 28/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 11/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 28/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
Người ký: Võ Tuấn Nhân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản