Chi tiết văn bản số: 04/2017/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đấu thầu - Cạnh tranh
Đầu tư
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản