Chi tiết văn bản số: 121/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
NSNN
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 121/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản