Chi tiết văn bản số: 50/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14/11/2017 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Xã hội
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 50/2017/QH14
Ngày ban hành: 14/11/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 50/2017/QH14 ngày 14/11/2017 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản