Chi tiết văn bản số: 12/2017/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàn
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 12/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 28/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Người ký: Trần Văn Tùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản