Chi tiết văn bản số: 15/2017/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị".
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 15/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 05/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị".
Người ký: Phạm Công Tạc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản