Chi tiết văn bản số: 03/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 03/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/01/2018
Trích dẫn: Nghị định số 03/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản