Chi tiết văn bản số: 03/2018/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản