Chi tiết văn bản số: 05/2018/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 05/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản