Chi tiết văn bản số: 13/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 13/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 23/01/2018
Trích dẫn: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản