Chi tiết văn bản số: 08/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện NQ 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần VI BCHTW (K XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các sự nghiệp công lập
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/NQ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2018
Trích dẫn: Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện NQ 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần VI BCHTW (K XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các sự nghiệp công lập
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản