Chi tiết văn bản số: 08/2018/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 08/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 25/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.
Người ký: Vũ Thị Mai
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản