Chi tiết văn bản số: 13/2016/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Đầu tư
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 13/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 29/09/2016
Trích dẫn: Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản