Chi tiết văn bản số: 02/2016/TT-TTCP
Tên văn bản: Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 02/2016/TT-TTCP
Ngày ban hành: 20/10/2016
Trích dẫn: Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Người ký: Phan Văn Sáu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản