Chi tiết văn bản số: 323/QĐ-UBCĐASW
Tên văn bản: Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW ngày 24/10/2016 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Đầu tư
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Số/Ký hiệu: 323/QĐ-UBCĐASW
Ngày ban hành: 24/10/2016
Trích dẫn: Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW ngày 24/10/2016 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản