Chi tiết văn bản số: 05-NQ/TW
Tên văn bản: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: 05-NQ/TW
Ngày ban hành: 01/11/2016
Trích dẫn: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản